Odpady medyczne

Utylizacja odpadów

Wybierz usługę

Odpady medyczne i weterynaryjne określa się jako jedno z największych  zagrożeń dla środowiska naturalnego. 

Jednak ze względu na ich mocno niebezpieczny i często szkodliwy charakter, utylizacji mogą podjąć się wyłącznie wyspecjalizowane instalacje do termicznego przekształcania odpadów.

Odpady medycznie i weterynaryjne, które odbieramy od Państwa trafiają do spalarni odpadów niebezpiecznych jeszcze tego samego dnia.

szpitale

Utylizacja odpadów
medycznych

weterynarz

Utylizacja odpadów
weterynaryjnych

apteki

Usuwanie odpadów
w aptekach

ODPADY MEDYCZNE

Odbiór odpadów z placówek
medycznych

SŁOWEM WSTĘPU

Czym są odpady medyczne?

Odpady medyczne powstają przy leczeniu, diagnozowaniu oraz profilaktyce, w działalności medycznej prowadzonej w obiektach lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz w obiektach badawczych i eksperymentalnych.

To szeroko pojęty termin, pod którym kryją się wszelkie odpady wytworzone w szpitalach, przychodniach medycznych, gabinetach lekarskich, laboratoriach, jak również w aptekach, gabinetach kosmetycznych i innych tego typu jednostkach.

Polskie prawo wyraźnie określa kto musi wywiązywać się z obowiązku utylizacji i zagospodarowania. Określono to w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi ( zobacz tutaj) oraz Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (tutaj).

Jesteśmy firmą, która w tej kwestii jest zielonogórskim liderem. Obsługujemy klientów dużych i małych. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno odbiór, utylizację, raportowanie, jak również specjalistyczne pojemniki i opakowania na odpady, fachową pomoc i doradztwo.

Obsługujemy:

Pacjentów leczonych w domu

Szpitale

Prywatne gabinety lekarskie

Domy pomocy społecznej

Apteki

Labolatoria

Ambulatoria

Labolatoria szkolne

Jakie odpady medyczne utylizujemy?

 • 18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
 • 18 01 02 – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
 • 18 01 03 – Inne odpady; które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego; o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia; że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki; podpaski; podkłady); z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
 • 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu; pościel; ubrania jednorazowe; pieluchy)
 • 18 01 06 – Chemikalia; w tym odczynniki chemiczne; zawierające substancje niebezpieczne
 • 18 01 07 – Chemikalia; w tym odczynniki chemiczne; inne niż wymienione w 18 01 06
 • 18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08
 • 18 01 10 –  Odpady amalgamatu dentystycznego

* wyszczególniono w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

Pakowanie odpadów
medycznych

Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie.

Odpady medyczne  o kodach 18 01 03 i 18 01 04 pakujemy do worków   koloru czerwonego.

Odpady medyczne o kodach 18 01 06; 18 01 08, 18 01 10* pakujemy do worków koloru żółtego.

Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia  koloru czerwonego.

Przechowywanie odpadów medycznych

Odpady o kodzie 18 01 02* magazynuje się wstępnie tylko w temperaturze do 10ºC, nie dłużej niż 72 godziny

Odpady o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82* magazynuje się wstępnie tylko w temperaturze do 10ºC, nie dłużej niż 30 dni.

Odpady o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82* magazynuje się wstępnie tylko w temperaturze do 18ºC, z tym że w temperaturze od 10ºC do 18ºC odpady mogą być magazynowane nie dłużej niż 72 godziny.

Odpady o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 magazynuje się wstępnie nie dłużej niż 30 dni.

ODPADY WETERYNARYJNE

Utylizacja odpadów z gabinetów
weterynaryjnych

ODBIÓR ODPADÓW

Utylizacja odpadów weterynaryjnych

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem obsługujemy gabinety, lecznice weterynaryjne i inne placówki, które zajmują się opieką nad zwierzętami.

Większość z tego odpadów weterynaryjnych stanowią zużyte narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, akcesoria których używa weterynarz leczący zwierzęta, opatrunki, jak również materiał genetyczny i fragmenty ciał zwierząt.

Polskie prawo wyraźnie określa kto musi wywiązywać się z obowiązku prawidłowego zagospodarowania odpadów. Określono to w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (zobacz tutaj) oraz Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (tutaj).

Wszystkie te materiały wymagają specjalistycznego transportu oraz muszą być w odpowiedni sposób przetwarzane i unieszkodliwiane – wiele z nich bowiem uważa się za odpady niebezpieczne.

Obsługujemy:

Przychodnie
wterynaryjne

Gabinety
weterynaryjne

Lecznice
dla zwierząt

Usuwane odpady weterynaryjne:

  • 18 02 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
  • 18 02 02 – Inne odpady; które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego; o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia; że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
  • 18 02 03 – Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
  • 18 02 05 – Chemikalia; w tym odczynniki chemiczne; zawierające substancje niebezpieczne
  • 18 02 06 – Chemikalia; w tym odczynniki chemiczne; inne niż wymienione w 18 02 05
  • 18 02 07 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  • 18 02 08 – Leki inne niż wymienione w 18 02 07
  *wyszczególniono w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

 

Pakowanie

Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie

Odpady weterynaryjne zakaźne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Odpady  o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia.

Przechowywanie

18 02 02* – przechowywanie w temperaturze powyżej 10°C nie dłużej niż 48 godzin. 

W temp. poniżej 10°C okres magazynowania może trwać do 30 dni.

18 02 01, 18 02 03, 18 02 05*, 18 02 06, 18 02 07*, 18 02 08 – nie dłużej niż 30 dni.

ODPADY Z APTEK

Utylizacja odpadów w aptekach

NASZA OFERTA

Utylizacja przeterminowanych leków

W każdym mieście znajduje się przynajmniej kilkanaście aptek i w każdej z nich niestety pojawia się ten sam problem: konieczność specjalistycznej utylizacji  przeterminowanych leków.

Według polskich norm prawnych każda apteka ma obowiązek przekazać do unieszkodliwienia leki przeterminowane lub te, które uległy uszkodzeniu.  Każdy właściciel apteki we własnym zakresie musi zadbać o usunięcie takich leków zgodnie z prawem:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (tutaj).

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach (tutaj).

Wychodzimy zatem do Państwa z propozycją współpracy w tym obszarze – usługi wykonujemy szybko, rzetelnie i terminowo.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich Klientów – zaplanuj odbiór odpadów z apteki z firmą Rymed.

Kody odpadów produkowanych przez apteki, które podlegają utylizacji:

 • 18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08
 • 20 01 31 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31

* wyszczególniono w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

Baza Danych o Odpadach: zrobimy to za Ciebie!