Na naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Karta Przekazania Odpadu

Ewidencję odpadów prowadzi się z wykorzystaniem karty przekazania odpadu.

 
Jest ona dowodem zdania wytworzonego odpadu uprawnionemu odbiorcy. Drugi z dokumentów ewidencyjnych służy odnotowaniu działań związanych z gospodarowaniem tym odpadem - poczynając od jego wytworzenia, ewentualnego zagospodarowania we własnym zakresie oraz przekazania podmiotowi, który posiadając stosowną decyzję administracyjną dokona jego odzysku lub unieszkodliwienia.
 
 
 
Kartę przekazania odpadu sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów oraz dla prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów.
 
Odpowiednie rubryki karty należy wypełnić zgodnie z podanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213) objaśnieniami, poświadczając przekazanie odpadu przez posiadacza, wykonanie usługi transportowej i przyjęcie odpadów przez firmę stającą się nowym posiadaczem odpadu.
 
Jeżeli kilkakrotnie w ciągu jednego miesiąca przekazywany jest odpad określonego rodzaju temu samemu odbiorcy, można sporządzić zbiorczą kartę przekazania odpadu za każdy miesiąc.
 

Szczegółowe informacje

 
Karty przekazania odpadów są podstawą do sporządzania zbiorczego zestawienia danych na kartach ewidencji odpadu.
 
Karta ewidencji odpadu przeznaczona jest do rejestracji ilości odpadu jednego rodzaju. Należy ją wypełniać dla każdego z odpadów oddzielnie, w tym na odrębnych formularzach dla zużytego sprzętu elektronicznego. Odpady podaje się w tonach (megagramach - Mg).
 
Karta ewidencji odpadów dokumentuje ilość odpadów określonego rodzaju wytworzonych w danym miesiącu, a następnie sposób postępowania z tymi odpadami. Wytwórca odpadów wskazuje w niej ilość wykorzystanych, unieszkodliwionych w inny sposób niż składowanie lub składowanych we własnym zakresie, ilość odpadów przekazanych w tych celach odbiorcy odpadów lub gromadzonych z przeznaczeniem do wykorzystania. Odbiorca odpadów w karcie potwierdza natomiast ilość przyjętych przez siebie odpadów, przeznaczenie oraz miejsce ich przeznaczenia.
 
Każdy prowadzący ewidencję odpadów ma obowiązek przekazania właściwemu marszałkowi województwa, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania.
 
Zakres przekazywanej informacji zależy od rodzaju prowadzonej działalności i jest określony w art. 37 ustawy o odpadach.
 
Dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów przechowuje się przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzono. W przypadku zarządzającego składowiskiem odpadów dokumenty te przechowuje się do czasu zakończenia rekultywacji i przekazania następnemu zarządcy nieruchomości.
 
Na żądanie organów przeprowadzających kontrolę należy udostępnić dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów. Ewidencję można prowadzić w systemie informatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego. 
 

Zamów ofertęWIESIOŁÓW 8A, 62-660 Dąbie